? Lietuviu Tautiniu Sokiu Institutas - Lithuanian Folk Dance Institute

sukurtas vaizdas - Rasa Matulaityte Hendrickson

Lietuvių tautinių šokių institutas, - sutrumpintai LTŠI,
    - angliškai ,,The Lithuanian Folk Dance Institute Inc.", ar LFDI Inc.,
yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrinė institucija, kurios tikslas yra tirti, ugdyti ir remti lietuvių tautinius šokius. LTŠI yra teisiškai inkorporuota, pelno nesiekianti organizacija. Jūsu auka nurašoma nuo valdiškų mokesčių.

In English - Angliškai    

 

LTŠI savo tikslui vykdyti:

 1. renka tautinius šokius liečiančią medžiagą,
 2. surinktą medžiagą tyrinėja ir paruošia praktiškam naudojimui,
 3. leidžia tautinius šokius liečiančius leidinius,
 4. paruošia tautinių šokių ir žaidimų aprašymus,
 5. palaiko ryšius su tautinių šokių rateliais ir rūpinasi jų veikla,
 6. rengia tautinių šokių mokytojų kursus,
 7. palaiko santykius su kitų tautų tos srities institucijomis bei organizacijomis,
 8. ruošia Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventes:
 9. a) rengia tautinių šokių šventės meninę programą,
  b) kviečia meninės programos vyriausią meno vadovą/vadovę,
  c) kviečia tautinių šokių šventės pranešėją,
  d) nustato tautinių šokių šventės repertuarą.

LTŠI Statutas - Articles of Incorporation (.PDF)     LTŠI Statutas - By-Laws (.PDF)
2015 Birželio 23

Dainavos šokių kursų registracija

Šokių Šventės laikas artėja ir jau planuojame Mokytoju Šokių kursus. Šiais metais kursai vyks Dainavos stovyklavieteje, Manchester, Michigan, rugpiūčio 9 iki 16 dienomis, 2015. Reikalaujame kad kiekvienos grupės vadovas, mokytojas, ar kitas atstovas dalyvautų šokių kursuose.

Formos randamos čia.

Jei šiuo laiku nežinote ar jūsų grupė dalyvaus Šventėje, prašome kad mums praneštumėt. Jei turite klausimų apie dalyvavimą kursuose, prašau parašykite mums.
2015 Gegužes 30

Narių suvažiavimas

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas praneša, kad visuotinis narių suvažiavimas vyksta
kas ketveri metai. Šiais metais, t.y. 2015 įvyks rugpiūčio 12-ta dieną Dainavos
Stovykloje, Manchester, Michigan laikę šokių kursų.

Suvažiavime gali dalyvauti visi kas domisi Lietuvių Tautinių Šokių Institutu.
Balsuoti gali tik tie kurie yra sumokėję nario mokestį.

Prašome atkreipti dėmesį į Lietuvių Tautinių Šokių Instituto įstatus dėl įstatų
informacijos ir balsavimo tvarkos. Įstatus surasitę čia LTŠI Statutas - By-Laws

Dėl klausimų, prašom kreiptis į Lietuvių Tautinių Šokių Instituto valdybos narius:
Kontaktai

Lietuvių Tautinių Šokių Instituto Valdyba


Visi keliai veda i Baltimore
Tautinių Šokių švencių meno vadovai
Mokytojų ir Vadovų Pagerbime, 2012. birželio 29 d. Bostone
Buvusiuju Sokiu svenciu meno vadovai
Programų Meno vadovai iš buvusiųjų JAV ir Kanados lietuvių Tautinių Šokių švenčių: (iš kair. i deš.) R. Karasiejienė (VIII ir XI Šventės), D. Dzikienė (IX Šventė ir LTŠI pirminikė 1991-1997), J. Reginienė (VII Šventė), V. Fabianovich (X Šventė), D. Varnienė (XIII Šventė ir LTŠI pirminikė 2006-2013), G. Breichmanienė (IV ir VIII Šventės), N. Pupienė (VI Šventė ir LTŠI pirminikė 1998-2005), L. Kisielienė (iš Lietuvos Švencių 1994, 1998, 2003, 2007, 2009), J. Karasiejus (VIII ir XI Šventės).

In English - Angliškai